Temeljni cilji programa so:

 • zagotoviti kakovostno znanje s področij ki jih obsega multimedija,
 • podati odlične temelje za študij na 2. stopnji študija multimedije ali sorodnih strok,
 • omogočiti dobro zaposljivost diplomantov in učinkovito vključitev v delo ob zaposlitvi,
 • vzgojiti inovativne kadre za nove industrije z novimi načini financiranja ter omogočiti samostojno sledenje najnovejšim dosežkom,
 • omogočiti prehajanje med sorodnimi študijskimi programi ter zagotoviti vseevropsko primerljivost dosežene izobrazbe,
 • podati podlago in spodbudo za nadaljnji samostojni študij v sklopu vseživljenjskega učenja

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom, so:

 • zmožnost definiranja, razumevanja in ustvarjalnega reševanja problemov na širokem področju multimedije,
 • sposobnost kritičnega mišljenja na podlagi analize in sinteze,
 • sistemska znanja, sposobnost raziskovanja ter načrtovanja,
 • poklicna, okoljska in socialna odgovornost,
 • sposobnost aktivnega strokovnega sporazumevanja v pisni in ustni obliki,
 • sposobnost optimalne uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in njenega razvoja,
 • sposobnost samostojnega sledenja najnovejšim dosežkom in pridobivanja novih znanj,
 • sposobnost timskega dela s strokovnjaki s tehniških, kakor tudi z netehniških področij.