V 1. letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Multimedija se lahko vpiše:

a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. junijem 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

V primeru omejitve vpisa so kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu 60 % točk
splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk

in kandidati iz točke b) izbrani glede na:

splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk
splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk
uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk

Prehodi med študijskimi programi
Prehodi na univerzitetni študijski program 1. stopnje Multimedija so mogoči med programi FE UL, FRI UL in drugih fakultet in univerz skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in Statutom UL.